کودک سه ماهه ام دست هایش را می جود. دندان در می آورد؟